Map y Llwybr

Alfred Russel Wallace

Llwybr Alfred Russel Wallace

 

Cyfarwyddiadau

Sylwer bod y cyfarwyddiadau hyn yn addas i'r rhai sy'n teithio mewn car.

Ar gyfer Llwybr Alfred Russel Wallace, yng Nghwm Nedd, gadewch yr M4 ar gyffordd 43 a dilynwch yr A465 i'ch cyrchfan.

Cludiant Cyhoeddus

Ar gyfer cyfarwyddiadau cludiant cyhoeddus, ewch i Traveline CymruNatural History Museum

Travel Line Cymru

 

1. Fferm Bryn-coch a 2. Afon Clydach

Gadewch yr A465 yng Nghastell-nedd a dilynwch arwyddion ar gyfer Bryn-coch. Parciwch wrth dafarn y Dyffryn Arms a dilynwch y llwybr cerdded. Ar ochr chwith y llwybr y mae Fferm Bryn-coch. Sylwer mai eiddo preifat yw hwn, felly cadwch at y llwybr cerdded. Dilynwch y llwybr cerdded i'r coed am dro ar hyd afon Clydach. Ar ôl dychwelyd, beth am alw am luniaeth yn nhafarn y Dyffryn Arms?

Mae modd cerdded i bwynt 14 (Mynydd Drumau o yma trwy gerdded i lawr Dyffryn Clydach prydferth. Dilynwch y llwybr cerdded i Fferm Grange Farm ac yna ymlaen trwy Goed Dyffryn nes i chi gyrraedd Mynydd Drumau. Tua 2.5km yw hyn a dylech ddefnyddio OS Map Explorer 165 i'ch tywys.

2. Siop Gwrw'r Creunant

Gadewch yr A465 yn Aberdulais a dilynwch yr arwyddion ar gyfer y Creunant. Er nad yw'r siop gwrw bellach yn dafarn, mae'r adeilad yno o hyd ac mae nesaf at y ddau gapel ar Heol Fawr -mae'n breswylfa breifat erbyn hyn.

 Er mwyn ymweld â phwynt 13 (Pontneddfechan) dilynwch yr heol trwy Flaendulais, Onllwyn a Banwen a dilynwch yr A4109 i Ganolfan y Sgydau ym Mhontneddfechan.

 

4. Gwaith Haearn Mynachlog Nedd

Gadewch yr A465 yng Nghastell-nedd a dilynwch yr arwyddion ar gyfer Mynachlog Nedd. Ar ôl cylchfan Tesco, dewch ar draws dau gylchfan bach, trowch i'r chwith tuag at Fynachlog Nedd ac Ystâd Ddiwydiannol Mynachlog Nedd. Dilynwch arwyddion Mynachlog Nedd ar gyfer parcio. Yna, cerddwch yn ôl i'r brif heol. Mae adfeilion Gwaith Haearn Mynachlog Nedd y tu ôl i'r bythynnod ar y brif heol. Cerddwch lan Heol Longford i gael mynediad i'r hawl tramwy. Mae llawer o nodweddion eraill yr hen waith haearn hefyd i'w gweld ar hyd yr hawl tramwy ger yma. Defnyddiwch OS Map Explorer 165 i'ch tywys.

Mae modd gweld rhan o Gamlas Nedd (pwynt 8) ym Mynachlog Nedd ger y lleoliad yma, dilynwch arwyddion adfeilion Mynachlog Nedd.

 

5. Llety yn Stryd Newydd, Castell-nedd

Gadewch yr A465 yng Nghastell-nedd a throwch i'r dde ar y cylchfan ar gyfer canol tref Castell-nedd, arhoswch yn y lôn chwith a throwch oddi ar y drosffordd ym Maes Parcio Heol Milland (tâl parcio £2 y dydd).

O Faes Parcio Heol Milland, cerddwch dros y bont reilffordd (mae lifft ar gael) ac ewch tuag at y croesfan gwastad nesaf at yr orsaf drenau. Cerddwch i lawr Stryd y Maes, ochr yn ochr â Marchnad Castell-nedd, a throwch i'r chwith i Stryd Newydd.

Mae digon o gaffis, tafarnau a siopau i aros ynddynt tra'ch bod yng Nghastell-nedd, felly manteisiwch ar y rhan hon o'ch taith i stopio a gwneud ychydig o siopa a chael tamaid i'w fwyta.

 

6. Rheilffordd Cwm Nedd a Rhaeadr Melin-cwrt

Er mwyn mynd i Raeadr Melin-cwrt, gadewch yr A465 yn Resolfen, gan ddilyn arwyddion brown i Raeadr Melin-cwrt. Ar ôl cyrraedd, parciwch yn y maes parcio a chroeswch yr heol i'r rhaeadrau. Mae'n daith gerdded wastad 10 i 15 munud i'r rhaeadr.

Mae hefyd yn bosibl gweld rhan o Gamlas Nedd (pwynt 8) ychydig oddi ar gylchfan Resolfen, dilynwch yr arwyddion cwch camlas.

 

7. Bwthyn Llantwit

Gadewch yr A465 yng Nghastell-nedd a dilynwch yr arwyddion pêl rygbi i Faes Rygbi'r Gnoll, parhewch heibio i'r maes rygbi a dilynwch y tro yn yr heol tuag at Donna.

 Mae'r bwthyn yn y rhes ar yr ochr chwith gyferbyn â'r gyffordd â Heol Digby; sylwer mai preswylfa breifat yw hon.

 

8. Camlesi Castell-nedd a Thennant

Mae sawl mynedfa i Gamlas Nedd a Chamlas Tennant trwy Gwm Nedd. Y rhai mwyaf cyfleus ar gyfer y daith hon yw fel a ganlyn;

canol tref Castell-nedd: rhwng Morrisons a B&Q yng nghanol tref Castell-nedd, dilynwch arwyddion pwynt 5 (Stryd Newydd) a cherddwch heibio i Morrisons. Fel arall, dilynwch y symbol cwch camlas o gyffordd Castell-nedd yr A465.

Resolfen: Mewn lleoliad cyfleus ar eich ffordd i bwynt 6 (Rhaeadr Melin-cwrt). Ar gylchfan Resolfen, dilynwch y symbol cwch camlas.

Mynachlog Nedd: Mewn lleoliad cyfleus yn agos at bwynt 4 (Gwaith Haearn Mynachlog Nedd), gadewch yr A465 yng Nghastell-nedd a dilynwch arwyddion Adfeilion Mynachlog Nedd, mae'r gamlas nesaf at yr adfeilion.

 

9. Neuadd y Dref Castell-nedd

Dilynwch gyfarwyddiadau pwynt 5 (Stryd Newydd). Ar Stryd Newydd, trowch i'r dde ar ôl Caffi NRG lle gwelwch Neuadd y Dref Castell-nedd a Sefydliad y Mecanyddion.

 

10. Gwaith Haearn Cwmgwrach

Gadewch yr A465 ar yr ail gylchfan, arwydd Cwmgwrach. Ar y cylchfan nesaf, cymerwch y 3edd allanfa i'r Stryd Fawr. Trowch i'r chwith i Heol-Wenallt ac yna trowch i'r dde'n syth i aros ar Heol-Wennallt. Gallwch barcio ar ddiwedd yr heol hon. Mae'r gwaith haearn y tu ôl i Fferm Wenallt.

 

11. Sefydliad y Mecanyddion

Dilynwch gyfarwyddiadau pwynt 5 (Stryd Newydd). Ar Stryd Newydd, trowch i'r chwith ar ôl caffi NRG lle gwelwch Neuadd y Dref Castell-nedd a Sefydliad y Mecanyddion.

 

12. Twyni Crymlyn

Gadewch yr M4 ar gyffordd 42. Gadewch ar yr A483 tuag at Abertawe. Ar y cylchfan, cymerwch y bedwaredd allanfa i'r B4290. Arhoswch ar y B4290 am filltir. Mae maes parcio Pant y Sais ar y dde.

 

13. Pontneddfechan

Gadewch yr A465 i'r A4109, arwydd Onllwyn. Wrth y goleuadau, trowch i'r dde ar y B4242/Stryd Fawr, gan ddilyn arwyddion Canolfan Gwlad y Sgydau. Trowch i'r chwith i barhau ar y B4242/Heol Pontneddfechan.

Mae maes parcio bach y tu ôl i'r toiledau cyhoeddus yn ychwanegol at fannau parcio ar y stryd. Mae mynedfa taith gerdded y rhaeadrau y tu ôl i dafarn yr Angel, sy'n lle da i aros ar gyfer lluniaeth cyn ac ar ôl eich taith gerdded.

Mae'r daith gerdded i Sgwd Gwladys yn cymryd tuag awr a hanner (i'r rhaeadr ac yn ôl) a'i hyd yw tua 1.2 milltir.

 

14. Mynydd Drumau

Gellir cyrraedd y pwynt hwn o'r llwybr trwy ddilyn cyfarwyddiadau pwynt 1 neu 2.

Fel arall, gallech ddilyn cyfarwyddiadau pwynt 4, gan ddefnyddio Heol Longford ar gyfer hawl tramwy. Mae'r daith gerdded hon tua 3km a dylech ddefnyddio OS Map Explorer 165 i'ch tywys lan Mynydd Drumau.

 

15. Eglwys Llangatwg

Gadewch yr A465 yng Nghastell-nedd neu Aberdulais a dilynwch arwyddion Llangatwg. Mae'r eglwys yn union ar Heol Fawr, Llangatwg (yr A4230), ychydig y tu ôl i'r eglwys mae maes parcio bach.

Os oes chwant bwyd arnoch, mae llawer o fannau i stopio ar gyfer lluniaeth neu damaid i'w fwyta ac un ohonynt yw tafarn y Crown and Sceptre sy'n cynnig bwyd a diod o ansawdd da.

Gallech gyfuno'ch ymweliad â galw yn y Ganolfan Croeso yng Ngwaith Tun a Rhaeadr Aberdulais.

 

16. Eglwys Illtud Sant

Y lle gorau i weld yr eglwys yw o Gamlas Nedd. Ewch i'r gamlas o ganol tref Castell-nedd trwy adael yr A465 yng Nghastell-nedd. Dilynwch y symbol cwch camlas ar yr arwyddion heol brown ar gyfer mannau parcio mwyaf cyfleus y gamlas (ychydig heibio i gaban Shopmobility ar Rodfa Tywysog Cymru).

Yn y maes parcio, mae map sy'n dangos sut mae mynd i'r gamlas. Croeswch yr heol tuag at Feddygfa'r Castell, ychydig ar ôl y feddygfa mae llwybr i'r gamlas, dilynwch y gamlas am 5 i 10 munud (gan fynd o ganol tref Castell-nedd) ac ewch heibio i Eglwys Illtud Sant ar yr ochr dde.

Yng nghanol tref Castell-nedd, mae hefyd yn bosibl ymweld â phwyntiau 5, 8, 9 ac 11 o'r daith. Bydd rhai o'r rhain i'w gweld ar y map yn y maes parcio.

 

Cludiant Cyhoeddus

Ar gyfer cyfarwyddiadau cludiant cyhoeddus, ewch i Traveline Cymru

Travel Line Cymru