Parc Coedwig Afan

 

 

DIWEDDARIAD CORONAFEIRWS

Rydym ni'n falch o'ch croesawu yn ôl i Barc Coedwig Afan o ddydd Llun 6 Gorffennaf 2020. Mwynhewch eich ymweliad yn ddiogel, a blaengynlluniwch yn ofalus, gan sicrhau eich bod yn parhau i gadw pellter cymdeithasol. 

Mae'r llwybrau cerdded a'r llwybrau beicio mynydd ym Mharc Coedwig Afan yn awr ar agor. Mae rhai llwybrau yn y Parc Coedwig wedi cael eu dargyfeirio i'ch helpu i gadw pellter cymdeithasol, felly dilynwch yr arwyddion, os gwelwch yn dda.

Mae'r meysydd parcio yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan, Rhyslyn a Chanolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg ar agor. 

Mae’r tai bach yn ein canolfannau ymwelwyr yn awr ar agor.

Mae Caffe Cedrwydd yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan yn awr ar agor, a bydd Caffe Cwtsh Corrwg yng Nghanolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg yn ailagor ddydd Gwener 17 Gorffennaf 2020.

Dilynwch y Côd Cefn Gwlad, os gwelwch yn dda, i’ch helpu i gynllunio eich ymweliad yn ddiogel, gan gadw’r amgylchedd a’n cymunedau lleol mewn cof.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cynhyrchu'r canllaw defnyddiol hwn i gynllunio'ch ymweliad.  

 

Mae Cwm Afan wedi cael ei drawsnewid yn gyrchfan arbennig ar gyfer gweithgareddau awyr agored. Mae Parc Coedwig Afan yn denu beicwyr mynydd o bedwar ban byd oherwydd ei amrywiaeth eang o lwybrau beicio, mae'n boblogaidd gyda cherddwyr oherwydd ei lwybrau cerdded gwledig a chyda theuluoedd sy'n chwilio am daith feicio hamddenol ar hyd Llwybr Beicio'r Rheilffordd sy'n ymlwybro ar hyd llawr y cwm.

Yn Afan byddwch yn dod o hyd i lwybrau beicio ar gyfer pob gallu a chyfleusterau heb eu hail. Mae cyfleusterau penigamp yng Nghanolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg a Chanolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan gan gynnwys caffis, siopau beiciau, gwersyllfeydd a llawer o wybodaeth am y llwybrau beicio mynydd.

Mae'r 'Llwybr i Ddechreuwyr' ar gyfer plant (ac oedolion sydd newydd ddechrau) i feistroli eu sgiliau beicio mynydd. Mae Afan hefyd yn gartref i sawl hyfforddwr beicio mynydd a fydd yn gallu cynorthwyo hyd yn oed y beicwyr mynydd mwyaf brwdfrydig gan wella eu profiad o lwybrau Afan.

Os nad yw mynd ar gefn beic at eich dant chi, yna bwriedir ail-lansio llwybrau cerdded Afan yn ystod 2018. Cofiwch gadw llygad am fwy o wybodaeth am y llwybrau cerdded newydd a gwell.

Mae Amgueddfa Glowyr De Cymru yn talu teyrnged i hanes y cwm. Yn yr amgueddfa, cewch eich trwytho yn nhreftadaeth lofaol de Cymru a byddwch yn dod wyneb yn wyneb â'r bobl a oedd yn gweithio yn y pyllau glo pan oedd diwydiant y cymoedd ar ei anterth.

Parc Coedwig Afan oedd man geni'r actor Hollywood enwog, Richard Burton, hefyd a gallwch ddilyn ôl ei droed ar Lwybrau Cerdded Richard Burton lle gallwch weld rhai o'r tirweddau a'r lleoliadau a ddylanwadodd ar ei ddoniau.

Mae ystod eang o leoedd i aros ynddynt ym Mharc Coedwig Afan ac o'i amgylch. Am y manylion llawn, ewch i'n hadran Lleoedd i Aros.

Am wybodaeth bellach am bethau i'w gweld a'u gwneud ym Mharc Coedwig Afan, ewch i www.afanforestpark.co.uk

Beth am archwilio ein cymoedd ar droed gan ddefnyddio ein rhwydwaith cludiant cyhoeddus ardderchog? Ewch i'r wefan Travel Adventures i ddod o hyd i lwybrau yng Nghwm Afan y gellir eu cyrraedd ar gludiant cyhoeddus.