Preifatrwydd ac Ymwadiad

Preifatrwydd ac Ymwadiad

Datganiad Preifatrwydd

Os ydych yn ddefnyddiwr sy'n cyrchu fel aelod o'r cyhoedd neu'n anhysbys, nid yw gwefan Ymweld â Chastell-nedd Port Talbot yn storio nac yn cipio gwybodaeth bersonol, ond yn cofnodi cyfeiriad IP y defnyddiwr yn unig, sy'n cael ei adnabod yn awtomatig gan weinydd y we*. Bydd y system yn cofnodi cyfeiriad eich e-bost a gwybodaeth arall os byddwch yn ei rhoi i ni: Caiff honno ei hystyried yn berchnogol ac yn gyfrinachol. Gellir ei defnyddio ar gyfer adolygu mewnol a'ch hysbysu am ddiweddariadau ar y wefan. Mae'r datganiad preifatrwydd hwn yn cwmpasu gwefan Ymweld â Chastell-nedd Port Talbot yn unig yn www.visitneathporttalbot.co.ukwww.visitnpt.co.uk, www.visitneathporttalbot.com, www.visitnpt.com. Nid yw'r datganiad hwn yn cwmpasu'r dolenni yn y safle i wefannau eraill.

* nid ydym yn defnyddio 'briwsion' ar gyfer casglu gwybodaeth am ddefnyddwyr.

Ymwadiad

Darperir gwefan Ymweld â Chastell-nedd Port Talbot a deunyddiau sy'n ymwneud â gwybodaeth am Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, ei gynnyrch a'i wasanaethau (neu wybodaeth, cynnyrch a gwasanaethau trydydd parti), 'fel y mae' , heb unrhyw ddehongliad nac ategiad a heb unrhyw warant o unrhyw fath naill ai uniongyrchol yntau ymhlyg, gan gynnwys, ond heb ei gyfyngu i warantau ymhlyg ynghylch safon foddhaol, priodoldeb at ddiben penodol, nad yw'n torri amodau, cysondeb, diogelwch a chywirdeb. Nid ydym yn gwarantu y bydd y swyddogaethau a gynhwysir yn y deunydd yn y safle hwn yn ddi-ffael neu heb wall, nac y bydd diffygion yn cael eu cywiro, na bod y safle neu'r gweinydd sy'n ei darparu yn rhydd o firysau nac yn cynrychioli gallu swyddogaethol llawn, cywirdeb na dibynadwyedd y deunyddiau. Ni fyddwn, o dan unrhyw amgylchiad, yn atebol am unrhyw golled na niwed gan gynnwys, heb gyfyngiad, golled neu niwed anuniongyrchol neu ganlyniadol, nac unrhyw golled neu niwed o gwbl sy'n codi o ddefnyddio neu golli'r defnydd o ddata, neu elw yn sgîl cysylltu â gwefan Ymweld â Chastell-nedd Port Talbot neu ei defnyddio.